Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Kişisel Veri Aydınlatma Metni

Ana Sayfa » KVKK » Kişisel Veri Aydınlatma Metni

 Kişisel Veri Aydınlatma Metni

29677 sayı ve 07.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kurumumuz Ereğli (Konya)Ticaret ve Sanayi  Odası Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi KVKK ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde işleyebilecektir. KVKK’nın Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü gereğince 10. ve 11. maddeleri dahilinde iş bu aydınlatma metnini bilgilerinize sunmaktayız.

 

 1. VERİ SORUMLUSUNA VE TEMSİLCİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Veri sorumlusu   : EREĞLİ (KONYA) TİCARET VE SANAYİ ODASI

Vergi Kimlik No: 3520006756

Vergi Dairesi     : Konya Ereğli Vergi Dairesi

Adres                 : Cahı Mahallesi Ermiş Sokak No:5 PK:42320 EREĞLİ/KONYA

Kişisel verileriniz KVKK uyarınca çizilen sınırlar dâhilinde veri sorumlusu olarak Ereğli (Konya)Ticaret ve Sanayi Odası tarafından işlenecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLER NELERDİR

Kullanıcı tarafından fiziki ya da sanal ortamda her türlü yöntemle doğrudan verilen;

 • Ad ve soyad,
 • C kimlik no, Pasaport no
 • Telefon ve faks numaraları,
 • Adresi
 • E-posta adresleri,
 • Cinsiyeti
 • Doğum tarihi
 • Eğitim düzeyi
 • Medeni durumu
 • İlgi alanları, memnuniyetleri, şikâyetleri
 • Sosyal medya tercihleri
 • Beğeni ve tercihleri
 • Organizasyon toplantı ve eğitim katılım bilgileri,
 • Online ödeme bilgileri
 • Eğitim ve iş tecrübesi geçmişi, özgeçmiş bilgileri
 • İş unvanı, mesleği, çalıştığı yer
 • Yasal düzenlemelerin olanak tanıdığı kapsamda genel toplantı ve etkinlik görsellerini oluşturan fotoğraflar,

gibi konuları içeren kişisel verilerdir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak veya açık rızanıza dayalı olarak, KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine ve ilgili mevzuatta aranan yükümlülüklere uygun bir şekilde işlenmektedir. Kişisel verileriniz,

 • Oda faaliyetlerinin, Oda prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası
 • Oda’nın hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin  planlanması ve/veya icrası
 • Hukuk işlerinin takibi
 • Resmi kurum ve/veya kuruşlara mevzuattan kaynaklı yükümlülükler kapsamında bilgi verilmesi, talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması ve/veya yanıtların kayıt altına alınması
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve/veya icrası
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve/veya yönetilmesi
 • Bilgi sistemlerine ilişkin yazılım oluşturma, yazılım testi ve bakım süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Odamızın iç/dış denetim, teftiş ve/veya kontrol faaliyetlerinin  planlanması ve/veya icrası
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi Vergi İşlemlerinin  gerçekleştirilmesi ve takibi
 • Odamız tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili Müdürlüklerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Sosyal sorumluluk, burs ve/veya sivil toplum aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası
 • Sponsorluk faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Etkinlik, davet ve/veya toplantı organizasyonunun planlanması ve/veya icrası için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Hizmet tedarik edilmesine ilişkin süreçlerin planlanması ve/veya icrası
 • Odamızla iş ilişkisi içerisindeki 3. kişi şahıs çalışanlarının iş takibinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Faaliyet raporunun hazırlanması, iş geliştirme veya tasarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası Oda içi/dışı raporlama faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Dijital ve/veya diğer mecralardan toplanan talep/şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreçlerin planlanması ve/veya icrası
 • İnsan Kaynakları ve Yönetim Sistemleri süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Çalışanlarımız / Stajyerlerimizin özlük hakları ile ilgili işlemlerin takip edilmesi ve/veya icrası
 • Odamızın iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetim
 • Bütçe çalışmalarının yapılması ve/veya icrası
 • Oda’nın karşılayabileceği risklerin tespiti, değerlendirilmesi ve/veya bertaraf edilmesine ilişkin süreçlerin planlanması ve/veya icrası
 • Potansiyel iş ortağı/tedarikçi seçimi için risk değerlendirme faaliyetlerinin ve/veya fizibilite çalışmalarının planlanması ve/veya icrası
 • Oda’nın marka ve itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi

Odamız için reklam/tanıtım amaçlı faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası Odamız çalışanlarının hizmetleri geliştirmeye yönelik olarak eğitimlerinin planlanması ve/veya icrası gibi amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak işlenerek yine üyelerimiz, web sitesi ziyaretçilerimiz ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir. Yabancı lokasyonlu bulut servisi, tedarikçiler üretici/ihracatçı üye firma, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Hukuken bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve hukuken yetkili özel hukuk/kamu hukuk tüzel kişiler gibi resmi merciler dahil hizmetlerimizi yasada belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız, gerektiği durumda ilgili bakanlıklar,  Ticaret Bakanlığı TOBB ve talep edilmesi halinde resmî kurumlara aktarılmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, yazılı olarak Ereğli (Konya)Ticaret ve Sanayi Odası’na  iletebilirsiniz. Ereğli(Konya)Ticaret ve Sanayi Odası’nın Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ERTSO’ ya iletebilirsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak ERTSO iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede EREĞLİ/KONYA  TSO KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; ıslak imzalı bir şekilde ‘EREĞLİ/KONYA TSO  ‘ Cahı Mahallesi Ermiş Sokak No:5 PK:42320 EREĞLİ/KONYA ’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

Adres       : Cahı Mahallesi Ermiş Sokak No:5 PK:42320 EREĞLİ/KONYA

Telefon     : +90 332 713 10 73                       Faks          : +90 332 713 18 02

E-Posta    : konyaereglitso@tobb.org.tr

Web         : www.ertso.org.tr

Bu içerik toplam 52 kişi tarafından okunmuş.

    Dijital İmza Beyannamesi                                 Hakkında

01 Mart 2022 

T.C. KONYA EREĞLİ  TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Mersis Sistemi üzerinden yapılan her türlü kuruluş ve değişiklik işlemlerinde 01 Mart 2022 tarihinden itibaren “YETKİ KABUL İŞLEMLERİ” Modülü devreye alınmıştır.

Bu Modül sayesinde yeni kimlik kartı ile YETKİLİ olarak eklenen yetkililer için İMZA BEYANI talep edilmeyecektir. Ayrıca yetkili olanlardan aldığımız görev kabul beyanı için de elektronik onay (izin) sistemi devreye girmiştir. TC Kimlik numarası ile sisteme girilen YETKİLİLER için “YETKİ KABUL İŞLEMLERİ” Modülü üzerinden elektronik onay verilmesi şartı getirilmiştir.  Bu işlemler ile ilgili kullanım kılavuzu ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize sunulur.

Dijital İmza Beyannamesi İşlemleri  ve Görev Kabul Beyanı 

kullanım kılavuzu

Elektronik Belge ve Online Tahsilat Hizmeti

Üyelerimize en hızlı ve en kaliteli hizmeti sunabilmek amacıyla hayata geçirilen online belge talebi ve tahsilat sistemi üyelerimizin kullanımına açılmıştır.

Elektronik belge sistemine sadece firma imza yetkilileri kayıt olabilmektedir. Kayıt öncesinde firma yetkilisinin cep telefon numarasının Odamıza bildirilmesi gerekmektedir. Doğrulama kodu firma yetkilisinin cep telefonuna kayıt esnasında gönderilecektir.

E-imzalı olarak 7/24 alabileceğiniz belgelerimiz:

Bildirim için; Firma Sicil No, Firma Ünvanı, Yetkili Adı Soyadı, Yetkili TC No, Yetkili e-mail ve Yetkili GSM No bilgilerinizi konyaereglitso@tobb.org.tr adresimize mail ile gönderiniz.

Teknik Destek:

332 713 10 73-Dahili 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 530 340 9651