Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ

Ana Sayfa » Duyurular » Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ

Sayın Üyemiz;

Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1) 23/2/2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Anılan Tebliğ’in Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası “Bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla yurt içinde rafinaj faaliyetinde bulunan ve Borsa Rafineri Listesinde yer almayan Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler tarafından Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 1 ay içerisinde 8 inci madde kapsamında faaliyet izni almak üzere Bakanlığa başvurulabilir. Başvuruda bulunmayanlar bu tarihten sonra rafinaj faaliyetinde bulunamazlar. Başvuruda bulunanların durumlarını 31/3/2023 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirmeleri zorunludur. Aksi takdirde başvuruları reddolunur ve 31/3/2023 tarihinden itibaren rafinaj faaliyetinde bulunamazlar. Ancak, gerekli görülmesi halinde söz konusu süreyi 6 aya kadar uzatmaya Bakanlık yetkilidir.” hükmünü amir olup aynı Tebliğ’in 3 üncü maddesinin birinci fıkasının (j) bendinde rafinaj, hurda da dahil olmak üzere, standart dışı işlenmemiş, işlenmiş veya cevherden elde edilen altın, gümüş, platin ve paladyumun belirli teknikler uygulanmak suretiyle saflaştırılarak uluslararası kabul gören standartlara dönüştürülmesi olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda, 23/02/2023 tarihi itibarıyla yurt içinde rafinaj faaliyetinde bulunan Türkiye’de yerleşik tüzel kişilerin Bakanlığımıza yapacakları faaliyet izni başvurularında aranacak bilgi ve belgelere
i l i ş k i n d u y u r u B a k a n lı ğımı z i nt e r n et s it e s i n d e (https://www.hmb.gov.tr/duyuru/kiymetli-maden-rafinerileri-hakkinda-duyuru-2023-km-1-2)
yayımlanmıştır

Bu içerik toplam 4 kişi tarafından okunmuş.
TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 530 340 9651