Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Sermaye Artırımı

GEREKLİ EVRAKLAR

1- DİLEKÇELER

2- Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı

3- Çağrılı genel kurullarda Yönetim Kurulu Gündem Kararı (1 Asıl- 1 Fotokopi)

4- Noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 Asıl-1 Fotokopi)

5- Noter onaylı Yönetim Kurulu Sermaye Artırım Kararı (1 Asıl-1 Fotokopi)

6- Noter onaylı Hazır Bulunanların Listesi (1 adet noter tasdikli)

7- Artırılan sermayeyi oluşturan payların tamamının taahhüt olunduğunu gösterir Tadil  Metni (1 Adet)

8- Nakit artan sermayenin 1/4’ünün ödendiğine ilişkin şirket ortaklarının adı, soyadı /unvanı  ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan  tutarın gösterileceği banka mektubu ile dekont asılları

9- SMMM/YMM FAALİYET BELGESİ  – 1 adet (Eski sermayenin ödendiğine ilişkin YMM,SMMM raporu ekindeki faaliyet belgesi üç aydan eski olmamalı Düzenlenen raporlar; Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde hazırlanmalıdır.

10- Ortaklar Pay Defteri fotokopisi

11- Sermaye artırımı ait  (TTK 457.Maddesi) Yönetim-Kurulu-Beyanı

12- Ayni Sermaye Var İse: SMMM/ YMM RAPORU [Denetime tabi şirketlerde Denetçi Raporu] (Ayni sermaye varsa Mahkeme Kararı ve Bilirkişi raporu. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini ve üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığını gösterir belge. Taşınmazların, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlere ait belgelerin fotokopileri)

13-Rekabet Kurumu Ödemeleri  Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası veznesi tarafından tahsil edilecektir.

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

Bu içerik toplam 133 kişi tarafından okunmuş.

Menü

 

Sayın Üyemiz;

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun çerçevesinde, Oda ve borsalara aidat borcu olan üyeler, borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerin 28 Şubat 2021 tarihine kadar Odamız Muhasebe Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Diğer Bilgiler:

1. Kanun 31/08/2020 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır. 2020 yılı aidatı 1. taksit  borçları da yasa kapsamındadır.

2. Kanun kapsamında taksitlendirilen aidatların 1. taksitleri 31 Mart 2021 tarihine kadar olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir.

3. Kanun kapsamında yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen 1 taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir.

4. Üyelerimizin taksitlendirme imkanından faydalanabilmeleri için 28 Şubat 2021 tarihine kadar Odamız Muhasebe Müdürlüğüne kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (web sayfamızdan ve oda veznelerinden, matbu dilekçe temin edilebilir.)

5. Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 28/02/2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek gecikme cezasız olarak borçlarının tamamını ödeyebilirler.

6. Vergi Mükellefiyeti sona erdiği halde Oda borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyeti sona erdiği tarihten önceki borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyeti sona erdikten sonraki aidat borçlarının asılları ve gecikme cezaları silinecektir.

Bilgilerinize sunulur.

EK : Yapılandırma Başvuru Dilekçesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 530 340 9651